Behovspaketering

Behovspaketering är en metod som skapats för att fånga upp verkliga behov och presentera dem på ett sätt som stimulerar och engagerar innovativa personer och företag att utveckla nya produkter och tjänster.

”Behov är ett inneboende krav på upphävande av viss brist, medvetet eller omedvetet”
Källa: Wikipedia

 
 

1. Samla in behov

Genom att endast fokusera på att fånga in själva behovet som upplevs och helt exkludera hur det ska lösas undviker man att senare i processen begränsa arbetet med att ta fram potentiella lösningar.

Behovsinhämtning
 
 

2. Skapa behovspaket

För att skapa en tillförlitlig paketering bör de individer eller den del av organisationen som får uppdraget ha en opartisk ställning till marknaden och inte ha ett egenintresse i olika potentiella lösningar eller inriktningar som direkt eller indirekt kan påverka informationen som adderas behovet.

Tanken med att paketera behov är att underlätta för utvecklare att se hur stor en potentiell marknad kan vara för en tjänst som svarar upp mot behovet samt vem som kan tänkas vara kunden och vilka möjliga hinder som kan komma att uppstå längs med vägen. Även faktorer som lagstiftning, organisatoriska processer och andra omständigheter som man som utvecklar måste ta hänsyn till ska adderas behovet.

behovspaketering
 
 

3. Visa upp behovspaketen

Lägg upp behovspaketen på en öppen sida på internet och se till att sprida informationen om dess existens i alla möjliga kanaler internt och externt och uppmana så många olika aktörer som möjligt att ta del av behovspaketen.

För att locka så många aktörer som möjligt att ge sig an uppgiften att ta fram nya tjänster och produkter gäller det att skapa förutsättningar för innovatörerna att tidigt kunna möta behovsägarna och på så sätt kunna testa sina potentiella lösningar på riktiga användare.

 
 

Bakgrund:


Metoden behovspaketering är framtagen av Gustaf Cavalli som är en av grundarna till tjänsten En bra plats. Sedan 2009 har han jobbat med att implementera ett nytt sätt att erbjuda anhöriga stöd via en digital plattform och ett arbetssätt som bland annat innefattar en brygga mellan kommun och landstings olika verksamheter.

Behovspaketering som metod har växt fram som en möjlig lösning på behovet att få fler aktörer att engagera sig inom sektorn hälsa och sjukvård men har visat sig vara lika relevant inom alla typer av områden där man önskar stimulera innovation.

Hur får jag använda mig av metoden?


Metoden är helt fri att använda sig av så länge ni återkopplar era erfarenheter från att jobba med den till oss. Er input är viktig för att metoden ska fortsätta att utvecklas. Vi vill även länka till er som ett exempel på där behovspaketering tillämpats. Detta för att hjälpa till med spridningen av era behovspaket samt att sprida kunskap om olika tillämpningsområden.
Kontakt: info@behovspaketering.se

Exempel där behovspaketering tillämpats:


True Challenge
Vård- och omsorgsförvaltning i Helsingborg bjöd i maj 2017 i samarbete med En bra plats in till True Challenge Hackathon. Från äldre och personer med funktionsnedsättning samlades det in behov och skapades behovspaket som sedan utvecklare utmanades att hitta lösningar till.

Under 24h förvandlades Mindpark i Helsingborg till en kreativ verkstad där medverkande tillsammans i team gav sig an uppgiften att arbeta fram nya kreativa lösningar på medborgarnas behov.

 
 

© 2017 Edu Med AB